Илму фарҳанги халқи тоҷик дар асрҳои XVIII – нимаи авали XIX

Дар охирҳои асри XVIII ва ибтидои асри  XIX қувват гирифтани зулму ситам ба пешрафти фарҳанги халқҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла халқи тоҷик, таъсири манфӣ...

Таъсисёбӣ ва пурзӯршавии хонии Қӯқанд

Қувват гирифтани парокандагии феодалӣ дар давлати хонии Аштархониён пеш аз ҳама тангшавии ҳудуди он зоҳир мегардад. Балх ва Бадахшон истиқлолият ба даст медароранд. Фарғона...

Ба сари ҳокимият омадани сулолаи Манғитҳо

Дар миёнаҳои асри XVIII Осиёи Миёна, ки дар натиҷаи ҷангҳои дохилӣ пароканда ва аз харобиҳои иқтисодӣ хеле заиф шуда буд, ба ҳуҷуми шоҳи Эрон...

Давлати Ҷониён (Аштархониён)

Ба сари қудрат омадани Аштархониён. Соли 1598 Абдуллохони II аз тарафи писараш Абдулмӯъмин кушта шуд. Баъди ин фоҷеа худи Абдулмӯъмин ба тахт нишаст, вале...

Давлати Шайбониён

Дар охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI узбакҳои бодиянишин бо сарварии пешвои хеш Муҳаммад Шайбонихон қаламрави Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав...

Илму фарҳанг дар аҳди Темуриён

Асрҳои XIV-XV дар қатори ҷангҳои зиёд фурсати мусоид барои бунёдкориву созандагӣ муҳаё омад. Темур ва ворисони ӯ барои бунёди биноҳои маъмурӣ ва маданӣ таваҷҷӯҳи...

Субъектони мурофиаи ҷиноятӣ

Мо таърифи умумии субъектони ҳуқуқро ба инобат гирифта ҳамаи шахсони дорои ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мурофиаи ҷиноятӣ доштаро ҳамчун субъекти мурофиаи ҷиноятӣ этироф менамоем. Субъекти мурофиаи ҷиноятӣ...

Сарчашмаҳои мурофиаи ҷиноятӣ

Сарчашмаи ҳуқуқ гуфта – ин шакли зоҳирии ифодаёбии бо тартиби муқарраргардида қабул шудаи меъёри ҳуқуқро меноманд, ки иҷроиши он ҳатмӣ мебошад. Зери мафҳуми сарчашмаҳои мурофиаи...

Давраҳои мурофиаи ҷиноятӣ

Ҳама гуна ҳаракатҳои мурофиавӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ ба таъинот ва вазифаҳои мурофиаи судии ҷиноятӣ тобеъ карда шуданд ва аз баски истеҳсоли ин ё...

Принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ

Доир ба мафҳуми принсипҳои мурофиаи ҷиноятӣ се ақида мавҷуд аст: гурӯҳи якуми олимон андеша дорад, ки принсипҳо ин ғояҳои роҳбарикунандаанд ва таз ин лиҳоз...

Мафҳум, предмет, муносибат ва функсияҳои мурофиаи ҷиноятӣ

Фаъолияти мақомоти таҳқиқ, тафтишот, суд оид ба тафтиш, баррасӣ ва ҳаллу фасли парвандаҳо хусусияти оммавӣ-ҳуқуқӣ дарад. Ҷиноят ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа ба шахсият, ҳуқуқу озодиҳои...

Принсипҳои мурофиаи гражданӣ

Дар қатори нишонаҳои соҳаи мустақили ҳуқуқ ба монандӣ, метод, предмет, низом ҷои махсусро принсипҳои батанзимдарории соҳаи мазкурро ишғол менамоянд. Таҳлил ва омӯзиши принсипҳо шароит...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ