ҶОНИШИНҲОИ СОҲИБӢ (Намуди дуюм)

Дар матлаби гузашта мо намуди якуми ҷонишинҳои соҳибиро аз назар гузаронидем. Ҳоло намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро шарҳ медиҳем. Намуди якум ва намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибӣ аз ҷиҳати маънову вазифа аз ҳамдигар фарқе надоранд. Лекин аз лиҳози сохт ва тарзи истифодаашон миёни намудҳои зикршудаи ҷонишинҳои соҳибӣ фарқиятҳое мавҷуданд.

Ҳоло ҳар ду намуди ҷонишинҳои соҳибиро меорем:

my—mine—аз они ман our—ours — аз они мо
your — yours – аз они ту your—yours – аз они шумо
his—his—аз они вай

her—hers — аз они вай

its — its — аз они вай

their—theirs – аз они онҳо

Чӣ тавре, ки аз тарҷумаи тоҷикии онҳо пайдост, миёни он ду намуди ҷонишинҳои соҳибӣ аз лиҳози мазмун фарқияте нест. Аз ҷиҳати сохт бошад, аксарияти ҷонишинҳои соҳибии намуди дуюм ба худ бандаки “s” ҳабул кардаанд. Аз лиҳози тарзи истифодаашон дар таркиби ибораву ҷумлаҳо онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Фарқ байни онҳо пеш аз ҳама дар он аст, ки ҷонишинҳои соҳибии намуди якум дар таркиби ибораву ҷумлаҳо ҳамеша пеш аз исм меоянд.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Муқоиса кунед:

This is my car. This car is mine.

Ин мошин аз они ман аст.

These are our dogs. These dogs are ours.

Ин сагҳо аз они мо ҳастанд.

These are your children. Those children are yours.

Онҳо бачаҳои шумо ҳастанд.


Дар ҷумлаҳои болоӣ дида истодаед, ки ҷонишинҳои соҳибии намуди якум пеш аз исм ва намудии дуюм пас аз исм қapop доранд. Фарқияти дигари онҳо дар он аст, ки намуди якуми ҷонишинҳои соҳибӣ ҳатман бо исм истифода мешаванд, лекин намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро метавонем бе исм истифода кунем. Ҷумлаҳои зеринро муқоиса кунед.

1.My dog is white, but your dog is black. – Саги ман сафед аст, аммо саги шумо сиёҳ аст.


2.My dog is white, but yours is black. – Саги ман сафед аст, аммо аз они ту сиёҳ аст.


Дар ҷумлаи якум ҷонишинҳои соҳибии намуди якум “my”, “your” истифода шудаанд ва пас аз онҳо исми “dog” -ро дида истодаед. Дар ҷумлаи дуюм бошад ҷонишини соҳибии намуди якум “ту” бо исми “dog” ва ҷонишини соҳибии намуди дуюм “yours” бе исм истифода шудааст.


Ба ҷумлаи зерин таваҷҷӯҳ намоед:

This is mine, but that is yours.

Ин аз они ман аст, лекин он аз они туст.


Чӣ хеле ки мебинед, дар ҷумлаи болоӣ исм тамоман истифода нашудааст.

Мисолҳои дигар:

Rashid and Parvina have balls.

His is red and hers is white.

Those cows are ours, but these cows are theirs.

Her hair is straight and mine is curly.


Акнун намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро бо дараҷаҳои сифат истифода мекунем:

My room is large and yours is larger. – Хонаи ман калон ва аз ту калонтар.

Your hair is longer than mine. – Мӯи ту аз они ман дида дарозтар.

Дараҷаҳои сифатро инҷо метавонед мутолиа намоед

Мисолҳои дигар:

Her dress is new and mine is newer.

Your hands are much cleaner than mine.

Our cows aren’t fatter than yours.

His eyes aren’t blacker, than hers.

Is their car newer than yours? Yes, it is.

Are her children noisier than mine? No, they aren’t.


Барои сохтани саволҳои махсус бо иштироки ҷонишинҳои соҳибии намуди дуюм ва дараҷаҳои сифат мо аз калимаи саволии “whose” истифода карда метавонем:

Whose car is more comfortable, mine or yours? Mine is more comfortable than yours.

Мошини кӣ баҳузуртар аст, аз они ман ё аз они ту? Аз они ман нисбат ба аз они ту хеле баҳузуртар аст.


Боз якчанд мисоли дигар:

Whose is the white car in front of the shop? It’s mine.

Whose are these books? I think these are mine.

Whose are those white cats? I think those are theirs.

Whose axes are these? These axes are ours.

Whose roses are more beautiful, his or hers? I think hers are more beautiful.

Whose neighbours are more wonderful, mine or yours? I think yours are more wonderful than mine.

Whose are these balls? The red ball is hers and the blue ball is yours.

Whose garden is the most beautiful in the neighbour­hood? I think yours is the most be lutiful in the neighbourhood.


Намуди якуми Ҷонишинҳои соҳибӣ дар забони англисиро инҷо мутолиа намоед