Мухотаб чист?

Калима ё  иборае, ки муроҷиатро ифода  мекунад, мухотаб номида мешавад. Мухотаб аз аъзои ҷумла бо вергул ҷудо  карда мешавад: Малико, ҷашни меҳргон омад! Ҷашни шоҳону хусравон...

Чумлахои дутаркиба ва яктаркиба

Ҷумлаи дутаркиба чист? Ҷумлае, ки дар он ҳар ду сараъзо (мубтадо ва хабар) омадаанд, ҷумлаи дутаркиба номида мешавад: Нӯшервон гуфт. 2.Саъдӣ саёҳатро дӯст медошт (Адабиёти тоҷик). 3.Ман...

Чумлаи чидааъзо

Ҷумлаи чидааъзо чист? Ҷумлае, ки ду ва ё зиёда сараъзо ё аъзои пайрави якхела дорад, ҷумлаи чидааъзо номида мешавад. Аъзои чида ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунандаи ва,...

Чумлахои хуллас ва тафсилӣ

  Чумлаи хулас чист? Чумлаи тафисили чист? Ҷумлаи хулас ва тафсили. Ҷумлаи хуллас чист? Ҷумлае, ки фақат мубтадову хабар дорад, ҷумлаи хуллас номида мешавад: Киштукор сар шуд. Соро...

Ҳол (Хол, аъзои пайрави ҷумла)

Ҳол чист? Ҳол аъзои пайрави ҷумла буда, замон, макон, сабабу мақсад, тарз ва миқдору дараҷаи амалро мефаҳмонад. Ҳол ба саволҳои кай?, аз кай?, то кай?...

Муайянкунанда (аъзои пайрави ҷумла)

Муайянкунанда чист? Муайянкунанда аъзои пайрави ҷумла буда, предметро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад ва ба саволҳои чӣ хел?, кадом?, чанд?, чандум?, кӣ?, чӣ? ҷавоб мешавад. Муайянкунанда...

Пуркунанда (аъзои пайрави ҷумла)

Пуркунанда чист? Пуркунанда аъзои пайравест, ки ба кӣ ё чӣ нигаронида шудани амалу ҳаракати хабари ҷумларо возеҳ мегардонад. Масалан: Мо ҳурмат мекунем. – Мо калонсолонро ҳурмат...

Аъзоҳои пайрави ҷумла (Аъзохои пайрави чумла)

Пуркунанда, муайянкунанда ва ҳол аъзои пайрави ҷумла мебошанд. Пуркунанда ва ҳол ба хабар тобеъ мешаванд. Муайянкунандаҳо дар таркиби сараъзоҳо ва пуркунандаю ҳол меоянд. Ҳангоми таҳлили...
забони точики, забони тоҷикӣ

Мубтадо. Хабар. Сараъзоҳои ҷумла

Хабар ва мубтадо асоси ҷумларо ташкил медиҳанд. Барои ҳамин онҳоро сараъзоҳои ҷумла меноманд. Мисол: Муаллим насиҳат кард. Чӣ кор кард? – Насиҳат кард (хабар); кӣ? –муаллим...

Аъзоҳои ҷумла (грамматикаи забони точики)

Ҳар калимае, ки дар ҷумла ба савол ҷавоб мешавад, аъзои ҷумла шуда метавонад. Аъзоҳои ҷумла ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави...

Ҷумлаи амрӣ. Ҷумлаи хитобӣ

Ҷумлаи амрӣ (Чумлаи амри чист?) Ҷумлае, ки даъвату фармон ва ё хоҳишу илтимосро ифода мекунад, ҷумлаи амрӣ ном дорад. Дар охири ҷумлаи амрӣ аломати нуқта...

Ҷумлаи хабарӣ. Ҷумлаи саволӣ

Ҷумлаи хабарӣ (Чумлаи хабари чист?) Ҷумлае, ки дар он фикр ба тариқи хабар ифода меёбад, ҷумлаи хабарӣ ном дорад. Оҳанг дар охири ҷумлаи хабарӣ пастрав...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ