Ҷумлаи амрӣ. Ҷумлаи хитобӣ

Ҷумлаи амрӣ (Чумлаи амри чист?) Ҷумлае, ки даъвату фармон ва ё хоҳишу илтимосро ифода мекунад, ҷумлаи амрӣ ном дорад. Дар охири ҷумлаи амрӣ аломати нуқта...

Ҷумлаи хабарӣ. Ҷумлаи саволӣ

Ҷумлаи хабарӣ (Чумлаи хабари чист?) Ҷумлае, ки дар он фикр ба тариқи хабар ифода меёбад, ҷумлаи хабарӣ ном дорад. Оҳанг дар охири ҷумлаи хабарӣ пастрав...

Ҷумлаи сода (грамматикаи забони тоҷикӣ)

Ҷумлаи сода фақат аз як фикри том иборат аст: Дар кушода шуд. Мо даромадем. Ҷумлаҳои сода аз ҷиҳати марому мақсад ва оҳанг хабарӣ, саволӣ, амрӣ...
забони точики, забони тоҷикӣ

Ҷумла (дар забони тоҷикӣ)

Ҷумла чист? (Чумла чист?)  Гурӯҳи калимаҳои ба ҳам алоқаманд, ки фикри тамомшударо ифода мекунанд, ҷумла номида мешаванд: Тоҷикистон давлати соҳибистиқлол аст. Ҷумлаҳо аз рӯйи сохт ду...

Ибора (дар забони тоҷикӣ)

Ибора чист? Ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилмаънои ба ҳам алоқаманд ибора номида мешавад. Дар ибора як калима (ҷузъ) асосӣ ва дигаре тобеъ аст. Савол ҳамеша...
забони точики, забони тоҷикӣ

Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат

Синтаксис (наҳв) чист? Синтаксис (наҳв) қоидаҳои ибора ва ҷумласозиро меомӯзад. Дар ҷумла аломатҳои гуногуни китобат – нуқта (.), вергул (,), савол (?), хитоб (!), нохунак (“”),...

Дар бораи Забон ва нутқ

Калимаи «забон» дар луғатҳо ба маъноҳои зиёде шарҳ ёфтааст.  Агар мазмуни ҳамаи онҳоро дар маҷмӯъ бигирем, як маъно бармеояд: воситаи муҳимтарини алоқаи байни одамон....
забони точики, забони тоҷикӣ

Мавқеи забони тоҷикӣ дар доираи забонҳои ҳиндуаврупоӣ

Забони тоҷикӣ дар сарзамини паҳноваре, дар чанд навоҳии таърихӣ тараққиву ташаккул ёфта, унсурҳои забонҳои ориёӣ аз ҷумла, паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ, бохтариро дар бар гирифтааст. Равнақу...

Аҳамияти омӯзиши забон

Ҳамаи илмҳо бо забон шакл мегиранд. Забон бо тамоми илмҳо алоқамандӣ дорад. Аз ин рӯ, мутахассисони ояндаро зарурати омӯзиши забони модарӣ пеш меояд. Салими Теҳронӣ...

ФРАЗЕОЛОГИЯ

ФРАЗЕОЛОГИЯ (аз юнонӣ рhrasis— ибора, ифода ва логия), як қисми забоншиносист, ки маҷмӯи таркиб, ибора, ҷумлаҳои рехтаю устувор, қонуниятҳон инкишоф ва категорияҳои лингвистии онҳоро...
забони точики, забони тоҷикӣ

Забон, забоншиносӣ ва қисматҳои забоншиносӣ

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи мардумон аст. Забоншиносӣ илмест, ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. Қисматҳои асосии забоншиносӣ: 1. Фонетика; 2. Лексикология; 3. Морфология; 4. Имло; 5. Синтаксис; 6. Фразеология; 7. Услубшиносӣ. Фонетика яке аз...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ