Тахлили таркиби калима

Таҳлили таркиби калима Муайян кардани ҳиссаҳои калима: реша, пешванд, пасванд, асос ва бандак. Калимаи сиёҳидонча ба чор ҳисса (морфема) ҷудо мешавад: сиёҳ-ӣ-дон-ча. Ҳар кадоми ин ҳиссаҳо...

Бандакҳои хабарӣ – Бандакхои хабари

Бандакҳои хабарӣ аз бандакҳои феълӣ бо он фарқ мекунанд, ки онҳо бо исм, сифат, ҷонишин, сифати феълӣ омада, хабари ҷумларо ифода мекунанд ва шахсу...

Бандакҳои феълӣ

Бандакхои феъли, Бандаки феъли дар забони точики, забони тоҷикӣ Бандакҳои феълӣ бо асосҳои феъл ҳамроҳ шуда, ба шахсу шумора далолат мекунанд. Тасрифи феъли гуфтан дар замонҳои...

Бандакҷонишинҳо – Бандакчонишинхо

Бандакҷонишинҳо бештар ба исмҳо ҳамроҳ шуда, ба кадом шахс тааллуқ доштани предметро мефаҳмонанд. Онҳо ба се шахс: шахси якум, дуюм, сеюм ва ду шумора:...

Бандаки изофӣ

Бандаки изофи, дар грамматикаи забони точики Бандаки изофии - и калимаҳоро ба ҳам алоқаманд намуда, ибораи изофӣ месозад: орзуи хондан, фардои дурахшон, хониши булбул, ҷавони...

Асос ва бандак (грамматикаи забони точики)

Ҳиссаи пеш аз бандак омадаи калимаро асос меноманд: китоб-ам, хона-и ман, хонда-ам, омада-аст. Реша, пасванду пешванд асоси калимаро ташкил медиҳанд. Асосҳо сода (гули сурх),...

Пешванд (префикс) (грамматикаи забони точики)

Он ҳиссаи маънодори калима, ки пеш аз реша ё асоси феъл омада, маънои онро тағйир медиҳад, пешванд номида мешавад: ҳамсоя, барвақт, барҳаво, дарҳол, баромадан,...

Пасванд (суффикс) (грамматикаи забони точики)

Он ҳиссаи калима, ки пас аз реша ва асоси феъл омада, маънои онро тағйир медиҳад, пасванд номида мешавад: кор-гар, боғ-бон, чашм-а, нек-ӣ, бача-гона, ҳафт-а,...

Нидо чист? Маълумот дар бораи НИДО

Нидо — гурӯҳи калимаҳоест, ки маънои луғавӣ надоранд,ҳиссиёти ботиниву зоҳирӣ ва иродаи гӯяндаро ба нутқи ҳамсуҳбат ва предмету ҳодисаҳои олами воқеӣ ифода менамоянд. Нидо бо...

Хиссача чист? Маълумот дар бораи ҲИССАЧА

Ҳиссача (дастури забон), хисача чист? Маълумот дар бораи хисача, Хиссача чист? Ҳиссача - ҳиссаи номустақили нутқ буда, монанди дигар калимаҳои ёридиҳанда маънои моддӣ надорад, ба...
забони точики, забони тоҷикӣ

Саволу чавоб аз забони точики

Саволу ҷавоб аз грамматикаи забони тоҷикӣ, саволу чавоби точики, саволу чавобхо. 1. Савтиёт чист? Савтиёт илм дар бораи овозҳо аст. 2. Зада чист? Шиддатнок талаффуз шудани...

Реша ва калимахои хамреша

Реша ва калимаҳои ҳамреша дар грамматикаи забони тоҷикӣ. Реша чист? Реша ҳиссаест, ки маънои асосии калимаро ифода намуда, дигар ба ҷузъҳои маънодор тақсим намешавад. Решаро...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ