Назарияхои иктисодии муосир

Назарияҳои иқтисодии муосир. Ба назарияҳои муосир одатан назарияҳои иқтисодиро дохил мекунанд, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX таъсис ёфтаанд. Онҳо бо...

Таълимоти иктисодии К.Маркс. Таълимоти Марксисти

Таълимоти иқтисодии К.Маркс. «Маркс ниҳоят муҳим мебошад, ки ӯро танҳо ба марксистон мустаҳкам намоем», менависад иқтисодчии номдори америкоӣ П.Самуэлсон. Барои чӣ К.Марксро иқтисодчии бузург меҳисобанд?...

Мактаби классики. Иктисоди сиёсии классики

Иқтисоди сиёсии классикӣ ба назарияи иқтисодӣ ҳақиқатан ҳам хислати илмиро дод. Классикӣ - муайян намудани категорияҳои иқтисодӣ ва барориши қонунҳоро аз воқеияти аслӣ ва...

Меркантилизм. Сахми меркантилистон ва физиократхо ба илми иктисоди

Меркантилизм. Саҳми меркантилистон ва физиократҳо ба илми иқтисодӣ. Меркантилизм – мактаби аввалини назарияи иқтисодӣ, ки дар давраи ибтидоии пойдоршавии капитализм дар Англия, Франсия, Италия...

Инкишофи афкори иктисоди то меркантилизм

Инкишофи афкори иқтисодӣ то меркантилизм. Ҳар як илм дар натиҷаи кӯшиши одамон оид ба ҳал намудани масъалаҳои муайяни ба табиат, ҷамъият ва баҳамтаъсиррасонии онҳо...

Назарияи иктисоди (конспекти лексияхо)

Пешгуфтори китоби Назарияи иктисоди (конспекти лексияҳо). Бо баробари гузариш ба муносибатҳои бозорӣ шавқ ва диққати донишҷӯёни мактабҳои олиро ба омӯзиши фанҳои иқтисодӣ, махсусан ба...
бренд брэнд

Бренд чист?

Бренд, брэнд (англисӣ brand - аломати мол, тамға), маҳсулоти ягон ширкати машҳур, ки бо ному тамғаи махсус истеҳсол шуда, харидори бисёр дорад ва онро...

Таклифот ва бузургии он. Чандирии таклифот

Одамон имконияти харид кардани молҳои ба худ зарурро дар бозор ба туфайли пешниҳод намудани мол аз тарафи истеҳсолкунандагон ба фурӯш доранд. Лекин ҳаҷми пешниҳоди...

Мафҳуми талабот ва бузургии он. Чандирӣ ва қонуни талабот

Мафҳумҳои асосии низоми иқтисоди бозорӣ талабот ва таклифот мебошанд. Харидорон ба молҳо талабот доранд, фурӯшандагон бошанд, молҳоро пешниҳод мекунанд. Таъсири мутақобилаи харидорон ва фурӯшандагон...

Низоми иқтисодиёти маъмурию фармонфармоӣ (амрӣ) ва омехта

Баъзе аз нишонаҳои низоми иқтисодиёти амриро дар фаъолияти хоҷагидории давраҳои пеш дучор гардидан мумкин аст. Аммо пайдоиши ин низом аз Инқилоби Кабир (Октябр)­и соли...

Низоми иқтисодиёти анъанавӣ ва бозорӣ

Башарият дар тӯли ҳазорсолаҳо тавассути таҷрибаҳо ва хатоиҳо роҳҳои самарноктарини ташкили фаъолияти хоҷагидориро ҷустуҷӯ карда истодааст. Дар ин муддат якчанд усули ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ...

Маҳдудияти захираҳои иқтисодӣ

Мақсади асосии фаъолияти хоҷагидорӣ қонеъ гардонидани талаботи (биологӣ) одамон буда, барои ба даст овардани неъматҳои муайян равона шудааст. Ба гурӯҳи аввалиндараҷаи талаботи одамон хӯрока...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ