Молия

Мавзӯҳои дарсӣ аз фанни Молия бо забони тоҷикӣ (точики)

Бозори қоғазҳои қимматнок ва иштирокчиёни он

Чӣ тавре дар боло қайд гардид ба бозори қоғазҳои қиммат­нок ҳам худи қоғазҳои қимматнок ва ҳам ивазкунандаҳои онҳо (сертификатҳо, купонҳо ва ғ.) бароварда мешаванд,...

Бозори молиявӣ ва таркиби он

Бозори моливӣ – ин бозорест, ки дар он азнавтақсимкунии сармояҳои пули озод ва пасандозҳо дар байни субъек­тҳои иқтисодии гуногун бо роҳи гузаронидани доду гирифт...

Миёнравии молиявӣ ва миёнравони молиявӣ

Таҷриба нишон медиҳад, ки раванди якҷоясозӣ ва ҷобаҷогузории захираҳои молиявӣ, ки ба воситаи низоми молиявӣ ба роҳ монда мешаванд, бевосита бо амалиёти бозорҳои молиявӣ...

Усулҳои назорати молиявӣ ва сохторҳои иҷрокунандаи онҳо

Дар назария ва таҷрибаи ташкили назорати молиявӣ шаклҳои (тарзҳои) зерини ташкили онҳоро фарқ мекунанд: санҷиш, ташхис, назорат, таҳлили ҳолати хонагию молиявӣ; мушоҳидакунӣ (мониторинг); тафтишот. Санҷиш...

Моҳият ва шаклҳои назорати молиявӣ

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини идоракунии молиявӣ на­зорати молиявӣ мебошад. Назорати молиявӣ назорати мақомоти конунбарорӣ ва иҷроияи ҳамаи зинаҳои давлатӣ, инчунин мақомоти махсус оид ба фаъолияти...
молия, бо забони точики

Банақшагирӣ ва пешгуии молиявӣ

Ба сифати яке аз асбобҳои идоракунии молиявӣ банақшагирӣ баромад менамояд. Мафҳумҳои гуногуни банақшагирӣ мавчуд аст. Лекин баъзе нишонаҳоеро ҷудокардан мумкин аст, ки ин фаъолиятро...

Моҳият ва усулҳои идоракунии молиявӣ

Ҷараёни ташаккул, тақсим, азнавтақсим ва истифодаба­рии захираҳои молиявӣ дар байни зинаҳои низоми молиявӣ ва дар дохили худи онҳо ҳама вақт барои ноил гардидан ба...
молия, молия чист? аз фанни молия точики

Сиёсати молиявии давлат дар шароити иқтисоди давраи гузариш

Таҷриба нишон дод, ки алакай дар охири солҳои 80-уми асри гузашта дар ҷумҳурӣ чун дар тамоми Иттиходи Шуравӣ тезу тунд гардидани вазъияти молиявӣ дида...

Сиёсати молиявӣ дар замони Тоҷикистони Шуравӣ

Назария ва таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот намуданд, ки мавҷудияти молия ҳамчун категорияи арзишӣ бо муносибатҳои моливу пулӣ ва қонунҳои иқтисодии ба онҳо хос ва инчунин...

Мазмуни иқтисодӣ ва аҳамияти сиёсати молиявӣ

Фаъолияти сиёсии давлат дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳаёти молиявӣ таҷассум меёбад. Дар адабиёти иқтисодӣ мафҳумҳои гуногуни сиёсати молиявӣ ҷой доранд. Як...

Иқтисоди бозорӣ ва дигаргунсозии муносибатҳои молиявию қарзӣ дар Тоҷикистон

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки давраи саршавии ҷараёни гузариш ба иқтисоди бозориро буҳрони иқтисодӣ, пастшавии сатҳи истеҳсолот ва то сатҳи муайян пастшавии сатҳи зиндагии...
молия, молия чист? аз фанни молия точики

Нақши молия дар такрористеҳсолкунии васеъ

Истеҳсолоти васеъ азнавсозии бемайлон ва васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ, афзунгардии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва қисми таркибии он даромади миллӣ, такрористеҳсолкунии қувваи корӣ ва муносибащои истеҳсолиро...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ