Адабиёти тоҷик

Хаёт ва фаъолият ва эҷодиёти шоир, нависанда, адибу ғасалсароҳои тоҷику форс дар ин бахш оварда мешаванд. (Адабиёти точик, бо забони точики)

Достони «Хирадномаи Искандарӣ» – и Абдурраҳмони Ҷомӣ (иншо)

Достони «Хирадномаи Искандари» - и Абдуррахмони Чоми (иншо). Мазмун ва мундаричаи гоявии достони «Хирадномаи Искандари» - и Абдуррахмони Чоми. Мавзӯъ: Мазмун ва мундариҷаи ғоявии достони...

Мазмун ва мундаричаи гоявии «Наводирулвакоеъ»-и Ахмади Дониш

Иншо дар мавзуи Мазмун ва мундаричаи гоявии «Наводирулвакоеъ»-и Ахмади Дониш. «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш. «Наводир-ул-вакоеъ»-и Ахмади Дониш. Мавзӯъ: Мазмун ва мундариҷаи ғоявии «Наводирулвақоеъ»-и Аҳмади Дониш Нақша: 1. Мухтасари...

Мазмун ва мундаричаи ашъори Мулхами Бухорои

Мавзӯъ: Мазмун ва мундариҷаи ашъори Мулҳами Бухороӣ Нақша: Муққаддима Мероси адабии Мулҳам Мавзӯъ ва мундариҷаи ашъори шоир: а) озодагӣ ва беистиғноӣ; б) ҳамдилӣ бо...

Мазмун ва мундариҷаи «Баҳориёт» – и Сайидои Насафӣ

Мазмун ва мундаричаи «Бахориёт» - и Сайидои Насафи  Мавзӯъ: Мазмун ва мундариҷаи «Баҳориёт» - и Сайидои Насафӣ Нақша: Муқаддима Мазмун ва мундариҷаи асар Симои ҳайвонот...

Мазмун ва мундариҷаи «Бадоеъулвақоеъ»-и Восифӣ

Мазмун ва мундаричаи «Бадоеъулвакоеъ»-и Восифи Мавзӯъ: Мазмун ва мундариҷаи  «Бадоеъулвақоеъ»-и Восифӣ Нақша: Муқаддима: Мухтасари тарҷумаи ҳоли шоир «Бадоеъулвақоеъ»-оинаи таърихи асрҳои XV - XVI Бахшҳои...

Наср ва мавзӯю муҳтавои он (дар асрҳои XIII ва XIV)

Наср ва мавзую мухтавои он (дар асрхои 13 ва 14). Дар асрҳои XIII ва XIV насри бадеӣ мақоми хешро аз даст надод. Вале бояд ёдовар...

Намуд, шакл, навъ ва жанрҳои адабӣ

Жанри адабӣ, Намуд, шакл, навъ ва жанрхои адаби. Дар асрҳои XIII ва XIV, яъне дар як давраи пурошӯбу фоҷиабор то андозае шамъи фарҳангу адаб фурӯзон...

Вазъи ҳаёти адабӣ дар асрҳои XIII-XIV

Вазъи хаёти адаби дар асрхои 13-14 Вазъи адабӣ дар асри XIII ва ибтидои асри XIV чандон хуб набуд. Бисёр шоирону мутафаккирон: Наҷмуддини Самарқандӣ, Рашидуддини Камол,...

Ҳаёти илмӣ ва маданӣ (адабиёти асрҳои XIII-XIV)

Хаёти илми ва мадани (адабиёти асрхои 13-14) Бо сабабҳои маълум, яъне истило ва куштори лашкари Чингизиёну Темуриён водиҳои зархезу ҳосилхези Мовароуннаҳр, Хуросон, Эрон, боғу бӯстон,...

Ҳаёти сиёсӣ (адабиёти асрҳои XIII-XIV)

Хаёти сиёси (адабиёти асрхои 13-14). Асрҳои XIII ва XIV дар таърихи халқҳои Осиёи Марказӣ, Эрон, Осиёи Хурд як давраи ноором ва фалокатбор маҳсуб мешуд. Саркардаи...

Мавзӯи ғазалиёти Зебунисо

Иншо эссе Мавзуи газалиёти Зебуннисо Мавзӯъ: Мавзӯи ғазалиёти Зебуннисо Нақша: Маълумоти мухтасар дар бораи шоира Мавзӯи ғазалиёти шоира Хулоса Зебуннисо ҳамчун шоираи ширинсухан дар таърихи адабиёти классикии форсу...

Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ ва мероси адабии ӯ

Иншо - эссе Кори Рахматуллохи Возех ва мероси адабии у. Мерози адабии Кори Рахматуллои Возех. Мавзӯъ: Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ ва мероси адабии ӯ Нақша: Сарсухан Мухтасари...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ