Илму адаб дар асрҳои XI-XIII

Ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои кучманчии туркӣ сабаби таназзули илму фарҳанги халқи тоҷик гардид. Дар ин давра илму фарҳанги Осиёи Миёна маркази ягона надошт....

Тасаввуф

Ин ҷараён дар давраи аввали ҳукмронии арабҳо пайдо шуда, аввалҳо характери зидди мустамликавӣ дошт. Асоси аҳли тасаввуфро камбағалони шаҳру деҳот ва равшанфикрон ташкил медоданд....
карматия, карматиён

Қарматия

Асосгузори ин равия Ҳамадони Қармат буда, соли 868 ба он асос гузошт. Дар оғоз ин ҳаракат ба таври махфӣ кор мебурд ва баъди шуриши...

Исмоилия

Истилои Осиёи Миёна аз ҷониби хилофати араб сабабгори дар ин ҷо паҳн шудани маслакҳои гуногуни мусулмонӣ гардид. Имомати шиъа бо сардории имоми шашум Ҷаъфари...

Шаҳрсозӣ дар асрҳои XI-XIII

Дар давраи ҳукмронии туркон чунин анъана ба расмият даромада буд, ки ҳар як хону амир кушиш мекард, ки тавассути шаҳрсозиҳо номи худро дар дунё...

Фарҳанги халқи тоҷик дар XI-XIII

Дар охири асри X давлати марказиятноки Сомониён дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиёни чорводору саҳронишини турк, хиёнати горди туркии дарборӣ Сомониён, ҷангу ҷидолҳои ҳокимияти маркази бо...

Илму фарҳанг ва адабиёт дар замони Сомониён

Асрҳои IX-X замони шукуфоии илму фарҳанги халқи тоҷик буд. Эхёи нави маданияти халқӣ тоҷик дар замони Тоҳириён ва гул-гулшукуфии он дар даврони Сомониён рух...

Иқтисодиёт дар замони Сомониён

Ҳаёти осоишта, истиқлолият, аз байн рафтани таҳдиди бодиянишинони турк идоракунии бонизоми давлат сабаби ин­кишофи мамлакат гардид. Барои обёрӣ аз дарёҳои Омӯ, Сир, Зарафшон, Мурғоб,...

Инкишофи шаҳрҳо дар замони Сомониён

Нишонаи мустаҳкамшавии сохти феодалӣ дар асрҳои IX-Х ташаккули пурраи шаҳрҳои феодалӣ буд. Дар замони Сомо­ниён густаришёбии шаҳрҳо гуногун буд. Баъзе шаҳрҳо дар дохили шаҳристонҳо...

Гул-гулшукуфии фарҳанги халқи тоҷик дар давраи Сомониён (асрҳои IX-X)

Баъди забти давлати Сосониён арабҳо ба истилои Хуросону Варорӯд, ки мулки бою пурфайз буд камар бастанд. Хуросону Варорӯд дар арафаи ҳуҷуми арабҳо гирифтори парокандагии...

Фарҳанги халқи тоҷик дар давраи тамаддуни ориёӣ

Дар аввали соли 220 милодӣ ҳокими вилояти Истахр (дар Форс) Ардашери I Бобакони Сосонӣ ҳукмрони тамоми Форс гардид. Мардуми эронинажод дар давраи ҳукмронии хонадони Сосониён...

Давраҳо ва марҳилаҳои асосии ташаккули фарҳанг ва тамаддуни халқи рус

Оид ба давраҳои асосии инкишофи фарҳанг ва тамаддуни халқи рус дар байни муҳаққиқон фикру ақидаҳои мухталиф мавҷуд аст. Як гурӯҳи олимон чунин ақдда доранд,...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ