чалолиддини балхи, ч балхи

Илму адаби тоҷик дар асри XIII (13) ва миёнаҳои асри XIV...

Аз тарафи ӯрдуҳои Чингизхон истило шудани сарзамини тоҷик ба инкишофи илму адаби он зарбаи ҳалокатовар зад. Дар асри XIII ва аввали асри XIV адабиёт...
Макбараи Сайфиддини Бохарзи

Фарҳанги халқи тоҷик дар давраи ҳукмронии муғулҳо

Аз давраи ҳукмронии муғулҳо баъзе осори меъморӣ боқи мондааст, ки аксаран аз меъмории мақбараҳо иборатанд. Вале аз ин чунин барнамеояд, ки сохтмони асрҳои XIII-XIV...

Оқибатҳои ҳукмронии муғулҳо дар Осиёи Миёна

Муғулҳои яғмогар ба пешрафти неруҳои тавлидотии кишвар зарбаи ҳалокатовар заданд. Шаҳру деҳот, ҳунар ва кишоварзӣ рӯ ба таназзул оварданд, вале мардуми баору номус ва...
Чингизхон расм картинка чингисхан

Аз тарафи муғулҳо истило шудани Осиёи Миёна

Дар нимаи дуюми асри ХII дар натиҷаи инкишофи муносибатҳои феодалӣ давлатӣ муғулҳо ташкил ёфт. Барои соҳиб шудан ба тоҷу тахт дар байни қабилаҳои муғулӣ...

Илму адаб дар асрҳои XI-XIII

Ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои кучманчии туркӣ сабаби таназзули илму фарҳанги халқи тоҷик гардид. Дар ин давра илму фарҳанги Осиёи Миёна маркази ягона надошт....

Тасаввуф

Ин ҷараён дар давраи аввали ҳукмронии арабҳо пайдо шуда, аввалҳо характери зидди мустамликавӣ дошт. Асоси аҳли тасаввуфро камбағалони шаҳру деҳот ва равшанфикрон ташкил медоданд....
карматия, карматиён

Қарматия

Асосгузори ин равия Ҳамадони Қармат буда, соли 868 ба он асос гузошт. Дар оғоз ин ҳаракат ба таври махфӣ кор мебурд ва баъди шуриши...

Исмоилия

Истилои Осиёи Миёна аз ҷониби хилофати араб сабабгори дар ин ҷо паҳн шудани маслакҳои гуногуни мусулмонӣ гардид. Имомати шиъа бо сардории имоми шашум Ҷаъфари...

Шаҳрсозӣ дар асрҳои XI-XIII

Дар давраи ҳукмронии туркон чунин анъана ба расмият даромада буд, ки ҳар як хону амир кушиш мекард, ки тавассути шаҳрсозиҳо номи худро дар дунё...

Фарҳанги халқи тоҷик дар XI-XIII

Дар охири асри X давлати марказиятноки Сомониён дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиёни чорводору саҳронишини турк, хиёнати горди туркии дарборӣ Сомониён, ҷангу ҷидолҳои ҳокимияти маркази бо...

Илму фарҳанг ва адабиёт дар замони Сомониён

Асрҳои IX-X замони шукуфоии илму фарҳанги халқи тоҷик буд. Эхёи нави маданияти халқӣ тоҷик дар замони Тоҳириён ва гул-гулшукуфии он дар даврони Сомониён рух...

Иқтисодиёт дар замони Сомониён

Ҳаёти осоишта, истиқлолият, аз байн рафтани таҳдиди бодиянишинони турк идоракунии бонизоми давлат сабаби ин­кишофи мамлакат гардид. Барои обёрӣ аз дарёҳои Омӯ, Сир, Зарафшон, Мурғоб,...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ