Вирусхои компютери, антивирусхо

AOL антиврус (номи дигараш AVS) барномае, ки ба намуди озод, бупул ба истифодабарандагон пешниход шуда буд. Барномааш мисоли барномаи Kaspersky Anti-Вирус, тартиб дода шудааст.

AOL антиврус мисоли Kaspersky Anti-Вирус дар барномааш бисёр функсияхоро дорад. Хосияти асосии ин барнома, маълумотхои аз вирусхо зарадида, бурида ба таркибаш мегирад, ки ин намуди кор дар Kaspersky Anti-Вирус мавчуд буда, барномахо зарарасони гуногунро, хатто вирусхои мураккабро аник карда нобуд месозад.

AOL антиврус барномаи содда буда, дар вакти ба компютер корбаскуниаш он кардар вакт ва чойро намегирад ва ногуфта намонад, ин барнома нисбати дигар барномахои озод ба мисоли

AVG Free ва Avast! Home Edition кори хуб надоранд, хубтару бехтар кор мекунад Ин барнома хосияти хуби тафтишии шабакахоро низ дорад, ки хангоми дохил шудан ба интернет ва почтахои электрони компютери моро аз барномахои вирусии хатарноки зараррасон эмин нигох медорад.

Давоми матн пас аз блоки реклама

«Вирусхо» программахои махсус тартибдодашудаи зарарасони хачман начандон калоне мебошанд, ки ба раванди мукаррарии кори компютер дахолат намуда, ноаён (махфи, ногахон) ба таркиби диску файлхои системавии компьютер дохил мешаванд ва программаю хуччатхоро кисман ё пурра несту хароб месозад. Соли 1986 пас аз ихтирои вируси Brain, ки ба воситаи дискетахо аз як компютери фарди ба дигараш сироят мекард, вирусхои компютери ба таври оммави пахн шудан гирифтанд.

Кариб хар сол намудхои нави вирусхо, ки дарачахои нави сирояткуни доранд, ихтироъ карда мешаванд ва ба воситаи барандагони гуногуни информатсия бо роххои мухталиф ба компютерхо пахн карда мешаванд. Имруз микдори зиёди вирусхо маълум ва мавчуданд. Проблемаи вирусхои компютери яке аз проблемахои раками якуми асри нав гаштааст.

Яке аз хосиятхои асоисии вирусхои компютери аз он иборат аст, ки онхо хангоми сирояткуни хар дафъа нусхаашонро афзун менамоянд ва ба таври махфи ба дохили таркиби файлхои дискхои компютери ва махсусан ба секторхои боркунандаи (системави) дискхояшон ворид мегарданд. Махз бо сабаби хосияти худафзуншавии ин программахо ба онхо «вирус» ном гузошта шудааст.

Агар вирус аллакай дар хотираи компютер мавчуд бошад, вай метавонад дар лахзаи дилхохи барояш кулай фаъол гардад ва компютерро ба ичрои хар гунна амалиёти барои истифодабарандагон номаълум мачбур созад. Фаъолшавии вирусхо метавонад бо ходисахои гуногун, аз кабили вакти муайяни ягон руз, рузи муайяни хафта, ба кор омодасозии программахо, кушодани хуччатхо ва гайра алокаманд карда шуда бошад.

Хангоми ба кор андохтани программаи сироятёфта, аввал вирус зуд идоракуниро ба ихтиёри худ мегирад. Баъд вай программаю объектхои дигарро кофта меёбад ва ба сирояткунии онхо шуруъ менамояд. Пас аз он вирус идоракуниро аз нав ба программае медихад, ки худ дар он чой гирифтааст. Ин программа бошад, ба таври мукаррари кори худро давом додан мегирад ва истифодабарандаи компютер дар аввал пай мебарад, ки бо программаи сироятёфта кор карда истодааст. Окибатхои амалиятхои вирусхо хеле гуногунрангинанд.

Аз руи дарачаи зарарасониашон вирусхо ба намудхои зерин чудо мешаванд:

Аз руи намуди объектхои сирояткунанда, мухит ва мавкеи чойгиршави вирусхоро ба вирусхои файли, боркунанда, макровирусхо ва шабакави чудо мекунанд.

Вирусхои файли. Ин ругухи вирусхо бо роххои гуногун ба файлхои ичрошаванда (.exe ё.com) дохил мешаванд ва хангоми ба кор андохтани онхо фаъол мегарданд. Баъди шуруи кори программаи «сироятшуда» вирус ба хотираи фаври мегузарад ва то итмоми кори компютер дигар файлхоро сироят кардан мегирад. Мухофизати профилактикии вирусхои файли аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетахои шубханок ё бо программахои зиддивируси (антивируси) тафтишнашуда даст кашидан лозим аст.

Вирусхои боркунанда. Ин намуди вирусхо нусхаи худро дар сектори боркунандаи (омодасозии кор) диски системави зиёд менамоянд. Хангоми аз диски вирусдор ба кор омомда сохтани системаи оператсиони, вирусхо ба хотираи фаврии компютер дохил мешаванд ва ба мисли вирусхои файли рафтор мекунанд. Мухофизати профилактики аз вирусхои боркунанда аз истифода набурдани дискетахои системави иборат аст.

Макро-вирусхо. Ин намуди вирусхо фалхои хуччатхои протсесори матнии MS Word ва китоби чадвалии електронии MS Excel- ро сироят мекунанд. Онхо хамчун макрокомандахо дар таркиби хуччат чой мегиранд ва раванди корро бо он душвор мегардонанд.

Баъди кушодани хуччати сироятёфта, вирусхо дар хотираи компютер саёхат менамоянд ва дигар хуччатхои кушодашударо низ сироят менамоянд. Хатари сироят танхо пас аз бастани хуччат бартарафёфта хисибида мешавад. Мухофизати профилактики аз макро-вирусхо танхо нест кардани онхост.

Вирусхои шабакави. Ин намуди вирусхо ба воситаи шабакахои компютери пахн шуда метавонанд хамаи компютерхои бо онхо пайвастаро сироят кунанд. Чунин вирусхо бештар ба воситаи почтаи электрони ва шабакаи чахонии Интернет пахн карда мешаванд.