Суффиксҳои исмсоз дар забони англисӣ

Исмҳои забони англисӣ ҳам мисли исмҳои забони тоҷикӣ аслӣ ва сохта мебошанд. Ба исмҳои аслӣ он исмҳоеро дохил мекунанд, ки онҳо бе ҳамроo кардани суффиксу префикс ва калимаҳои иловагӣ аслан исм ҳастанд. Монанди исмҳои китоб, одам, саҳро, офтоб, духтар, қалам ва ғайра. Ба исмҳои сохта бошад, он исмҳое дохил мешаванд, ки ба воситаи суффиксу префиксҳо ва калимаҳои иловагӣ сохта шудаанд. Монанди исмҳои савдогар, ҳамкор, ҷойхоначӣ, обмон, омӯзгор, подабон, намакдон, яхдон ва гайра. Акнун баъзе аз суффиксҳои исмсози забони англисиро дида мебароем.

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси


Суффикси “еr”

Ин суффикс дар охири феълҳо омада, исмҳоеро ба вуҷуд меорад, ки касбу корро ифода мекунанд. Таваҷҷӯҳ кунед: work- кор кардан; worker – коргар. teach – омӯзонидан; teacher – омӯзгор. write – навиштан; writer – нависанда. play – бозӣ кардан; player – бозингар. drive- рондан; driver- ронанда.


Суффикси “or

Ин суффикс низ дар охири феълҳо омада, исмҳои касбу кор месозад:

sail – шино кардан;

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

sailor – шиновар

act-ҳунарнамоӣ кардан;

actor – ҳунарпеша

visit – зиёрат кардан;

visitor – зиёраткунанда, меҳмон


Суффикси “ment

Ин суффикс хеле серистифода буда аз феълҳо исмҳои маънӣ месозад:

move- ҳаракат кардан; movement – ҳаракат, ҷунбиш

agree – розӣ шудан; agreement – шартнома

improve – беҳтар кардан; improvment- беҳшавӣ.


Суффикси “ness”

Ин суффикс ба сифатҳо ҳамроҳ шуда, исмҳои маънӣ меофарад.

Hаррy-хушбахт; happiness – хушбахтӣ

kind – меҳрубон; kindness – мехрубонӣ

bright – равшан; brightness – равшанӣ

dark- торик; darkness – торикӣ

green – сабз; greeness – кабудӣ


Ба ғaйp аз суффиксҳои исмсоз калимаҳои исмсоз низ вуҷуд доранд. Калимаи “man” – мард, инсон яке аз калимаҳои фаъоли исмсоз ба шумор меравад. Калимаи мазкур асосан ба исмҳо хамроҳ шуда, исмҳои наве ба вуҷуд меорад, ки ифодагари касбу кор ва шуғлу пешаи инсон мебошанд:

post – почта, postman – хаткашон

fish – моҳӣ; fishman – моҳигир

news – ахбор, newsman – хабарнигор

milk – шир; milkman – ширфӯруш


Инак мо баъзе роҳҳои аз суффиксҳо ба вуҷуд омадани исмҳои забони англисиро дида баромадем. Ҳоло бо баъзе аз исмҳои сохтаамон ҷумлаҳо месозем:

My father is a worker.

There is a teacher in the classroom

Ainy is my favorite writer.

There are many bakers in the bakery.

There are two waiters in our restaurant.

 He is a good driver.

She isn’t a teacher she is a doctor.

They aren’t workers.

The build­er isn’t at the plant.

Is your brother an actor? Yes, he is.

How many visitors are there near the supermarket? There are many visitors there.

This movement is for peace.

It isn’t brightness of the lamp, its brightness of the Sun.

This is a ball of the sportsman.

These are bottles of the milkman.

Ravshan is my countryman.


Суффиксхои исмсоз дар забони англиси