Рӯйхати феълҳои нодурусти забони англисӣ

Дар ин мақола қариб 100 феъли нодуруси забони англисӣ бо истифодаи шаклҳои замони гузашта ва мутлақ оварда шудаанд. Инчунин тарҷумаи ҳар як калима бо забони тоҷикӣ оварда шудааст.

Азбаски рӯйхат ба таври ҷадвал оварда шудааст, дар телефони мобилӣ тарҷумаи тоҷикияш шояд нағунҷад, барои ин телефонро ба таври амудӣ доред то ҷадвал ба таври пурра нишон дода шавад.

arise arose arisen баромадан
awake awoke awoke бедор кардан
beat beat beaten задан
become became become шудан
be was/were been будан
begin began begun cap кардан
bind bound bound бастан
bite bit bit газидан
break broke broken шикастан
bring brought brought овардан
build built built сохтан
burn burnt burnt сӯзондан
buy bought bought харидан
catch caught caught қапидан
choose chose chosen интихоб кардан
come came come омадан
cost cost cost қимат доштан
cut cut cut буридан
dig dug dug кофтан
do did done кардан
draw drew drawn расм кашидан
dream dreamt dreamt орзу кардан
drink drank drank нӯшидан
drive drove driven рондан
eat ate eaten хӯрдан
fall fell fallen афтидан
feed fed fed хӯрок хурдан
feel felt felt ҳис кардан
fight forght fought ҷангидан
find found found ёфтан
fly flew flown парвоз   кардан
forbid forbade forbidden маън кардан
forget forgot forgotten фаромӯш кардан
forgive forgave forgiven бахшидан
get got got гирифтан
give gave given додан
go went gone рафтан
hang hung hung  овехтан
have had had доштан, доро будан
hear heard   heard шунидан
hide hid hid руст кардан
hit hit hit задан
hold held held доштан, қапидан
hurt hurt hurt захмӣ кардан
keep kept kept нигоҳ доштан
knit knit knit бофтан
know knew known донистан
loy laid laid гузаштан
lead led led сарварӣ кардан
learn learnt learnt омӯхтан
leave left left монда рафтан
lend lent lent қарз додан
let let let рухсат  додан
lose lost lost гум кардан
make made made кардан, сохтан
mean meant meant ифода кардан
meet met met вохӯрдан
mistake mistook mistaken хато кардан
pay paid paid пардохтани нарх
put put put мондан, гузоштан
read read read хондан
ride rode ridden саворачӣ кардан
ring rang rung занг  задан
run ran run давидан
saw sawed sawed арра кардан
say said said гуфтан
see saw seen дидан
seek sought sought ҷӯстуҷу кардан
sell sold sold фурӯхтан
send sent sent фиристодан
set set set барқарор кардан
sew sewed sewed дӯхтан
shake shook shaken ларзондан
shave shaved shaved риш тарошидан
shine shone shone дурахшидан
shoot shot shot паррондан
show showed shown нишон додан
shut shut shut маҳкам кардан
sing sang sung суруд хондан
sleep slept slept хоб рафтан
sit sat sat нишастан
smell smelt smelt буй кардан
speak spoke spoken гап задан
spend spent spent сарф кардан
spill spilt spilt резондан
spread spread spread паҳн кардан
stand stood stood истодан
steal stole stolen дуздидан
swim swam swum оббозӣ кардан
take took taken гирифтан
teach taught taught омӯзонидан
Tell told told нақл кардан
think thought thought фикр кардан
throw threw thrown партофтан
understand understood understood фаҳмидан
wear wore worn пушидан
Win won won ғалаба кардан
write wrote written навиштан

Рӯйхати мавзӯҳои худомӯзи забони англисӣ

Англисиро бо мо омӯзед<<


Феълхои забони англиси, феълхои нодурусти англиси, шакли феълхои забони англиси, феълхо дар замони гузашта, дар замони мутлак, феълхои забони англиси бо тарчумаи точики, бо забони точики, Руйхати  феълхои  нодурусти забони англиси

Давоми матн пас аз блоки реклама

Назари худро нависед

Лутфан шарҳи худро нависед!
Лутфан номи худро нависед